Destop Turbo – Ontstopper – 2 x 500 ml

De Destop Turbo Ontstopper is een krachtige ontstopper die binnen vijf minuten zijn eerste resultaten boekt.

12,32

Deze krachtige ontstopper van Destop zorgt ervoor dat uw leidingen ontstopt én gedesinfecteerd worden. Zonder dat je leidingen beschadigd raken, worden ze weer blinkend schoon. De formule werkt op basis van geconcentreerde bleek. De ontstopper bestaat uit een dikke gel, die gemakkelijk is aan te brengen en ook moeiteloos in stilstaand water intrekt.

Aantal stuks in verpakking

2 stuk(s)

Gevarenaanduiding (H-zinnen)

H290:Kan bijtend zijn voor metalen, H314:Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel, H410:Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Gewicht (g)

1260

Inhoud (ml)

1000

Percentage Waterstofperoxide (H2O2)

0 %

Percentage Zwavelzuur (H2SO4)

0 %

Signaalwoord

Gevaar

Verpakking breedte (mm)

246

Verpakking hoogte (mm)

192

Verpakking lengte (mm)

288

Voorzorgsaanduiding (P-zinnen)

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden, P102:Buiten het bereik van kinderen houden, P103:Alvorens te gebruiken, het etiket lezen, P280:Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming/gelaatsbescherming dragen, P301+P310:Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen, P301+P330+P331:Na inslikken: de mond spoelen — GEEN braken opwekken, P303+P361+P353:Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen, P310:Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen, P338:Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen., P351:Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten., P360:Verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken., P405:Achter slot bewaren, P501:De inhoud en, verpakking verwerken volgens de plaatselijke, regionale, nationale, internationale voorschriften

Vraag het onze expert

Wij staan voor je klaar

Contact